· 

Hommage à nos sportifs


C'est avec un grand sourire que nos joueurs ont été pris en photo pour leurs mérites de l'année 2022 lors d'un événement organisé par la commune de Préizerdaul pour distinguer les joueurs méritants de chaque club sportif local.

 

Pour le Dauler Fiederball, les mérites de Noémie Ney, Lara Weinandy, Felix Loos, et Mike Bertrang (représenté par Theo Ney) ont été présentés et chacun a reçu un chèque cadeau de la part de la commune.

 

Un compte rendu de l'événement avec d'autres photos a été publié sur mywort par Charles Reiser. Voici le texte intégral de l'article : 

 

« D'Gemeng Préizerdaul hat op hir traditionell Neijoerschreceptioun an de Kulturzentrum agelueden. No de Wëllkommensgréiss vum Buergermeeschter Marc Gergen mam Schëffen- a Gemengerot an Neijoerschwënsch, sinn unhand vun enger detailléierter Power-Point Projektioun di vill Projeten vun der Gemeng Préizerdaul mat interessantem Ausbléck och virgestallt ginn. Duerno ass eng ganz Réi vun verdéngschtvollen Mataarbechter, Musikanten a Sportler mat engem passenden Kaddo geéiert ginn. An angeneemer Ambiance ass bei flottem Zesummesinn op dat néit Joer ugestouss ginn. »